Winning the goal โตถูกทิศพิชิตความสำเร็จกับ SME Coach ปี 2566

ตั้งแต่ 15 มี.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566

ลงทะเบียนกิจกรรม

Winning the goal โตถูกทิศพิชิตความสำเร็จกับ SME Coach ปี 2566

ตั้งแต่ 15 มี.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566

ลงทะเบียนกิจกรรม

ระบบ SME Coach เป็น Platform ที่สนับสนุนผู้ประกอบการยุคใหม่ให้สามารถพัฒนาตนเอง นวัตกรรม รวมถึงสินค้า และบริการ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และยังสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ SME ได้อย่างทันท่วงที ช่วยให้ SME มีความพร้อม และสามารถพัฒนาตนเองจนมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ให้ทันกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ได้ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมเพื่อการตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ประกอบการ SME ได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาและยกระดับการให้บริการของระบบส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2. เพื่อพัฒนาและบูรณาการระบบส่งเสริมและพัฒนา MSME ให้ผู้ประกอบการสามารถดึงความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจได้ในวงกว้าง ลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล และสอดคล้องตรงตามความต้องการที่แท้จริงของ MSME
3. เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบการ MSME ได้รู้จักและเข้ามาใช้บริการของระบบ Digital Platform ในการสนับสนุนและส่งเสริมการทำธุรกิจของ MSME
4. เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการในรูปแบบต่างๆ ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากโครงการ
- ได้รับการประเมินและวินิจฉัยสถานประกอบการและรับคำปรึกษาแนะนำเชิงลึกฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จากที่ปรึกษาหลากหลายความเชี่ยวชาญ ที่มากประสบการณ์ ที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ

กิจกรรมของโครงการ
- ผู้ประกอบการทำการประเมินตนเอง (Self-Assessment) บนระบบ SME Scoring ของ สสว. เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค หรือความต้องการการพัฒนาเชิงธุรกิจ
- ผู้ประกอบการจะได้รับการประเมินและวินิจฉัยสถานประกอบการ (Online) จำนวน 4 ครั้ง
- ผู้ประกอบการจะได้รับคำปรึกษาแนะนำเชิงลึก (Onsite) จำนวน 2 ครั้ง

ระยะเวลาลงทะเบียน
15 มีนาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566 
***หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด

เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด

เปิดแอพ LINE > เลือกแท็บเพื่อน > แตะไอคอนเพิ่มเพื่อนที่มุมขวาบน

แล้วเลือก "คิวอาร์โค้ด" จากนั้นจึงสแกนคิวอาร์โค้ด

เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น
เราจึงขอให้ท่านยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน นโยบายเว็บไซต์ และ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล