เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ (Terms and Conditions)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ SME Coach หรือ Thesmecoach ที่รวบรวมที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาที่ผ่านการพัฒนาจนเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ พร้อมให้บริการปรึกษาแนะนำกับผู้ประกอบการ ซึ่งการให้คำปรึกษาแนะนำได้พัฒนามาเป็นระบบ SME Coach Online เพื่อเชื่อมโยงที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ (Coach) เข้าช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาตนเองจนมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ (Transforming) ให้ทันกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ได้ผ่านระบบให้คำปรึกษาแนะนำออนไลน์

การใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนด การใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใด ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการทั้งนี้ในการใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ ที่จะผูกพันตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการข้อความกำหนด การให้บริการกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

ซึ่งผู้ประกอบการ SME สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อขอรับการให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อพัฒนาด้านต่าง ๆ จากที่ปรึกษา/โค้ช และที่ปรึกษา/ โค้ชสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการได้ หากท่านประสงค์จะใช้บริการใดๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โปรดกดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" โดยจะถือว่าท่านตกลง ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังนี้

1. การสมัครสมาชิก

หากท่านประสงค์จะใช้บริการใดๆ ในแพลตฟอร์มออนไลน์ SME Coach ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกโดยกดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" เพื่อกรอกข้อมูลลงทะเบียนเป็นสมาชิก SME One ID โดยระบบจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลกับ สสว. ที่ร่วมกับ DGA รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสร้าง User name และ Password เมื่อได้รับข้อมูลการสมัครสมาชิกครบถ้วนแล้ว แพลตฟอร์มออนไลน์ SME Coach จะจัดส่งรหัส OTP ไปยังอีเมล หรือ SMS ของท่าน เพื่อนำรหัสมากรอกยืนยันตัวตนบนระบบ ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะเรียกท่านว่า "สมาชิก"

2. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก

สมาชิกมีสิทธิใช้บริการใดๆ ในแพลตฟอร์มออนไลน์ SME Coach นับแต่วันที่ท่านเป็นสมาชิกตามข้อ1. และสถานะการเป็นสมาชิก มีผลอยู่ตลอดไปจนกว่า สมาชิกแจ้งความประสงค์ออกจากการเป็นสมาชิก

สสว. สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกอันเนื่องจากสมาชิกไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ใน "ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไปแพลตฟอร์มออนไลน์ SME Coach"

3. ประเภทของสมาชิกเว็บไซต์

สำหรับสมาชิกแพลตฟอร์มออนไลน์ SME Coach ที่เคยลงทะเบียนสมาชิกแต่ละประเภทแล้ว สามารถใช้ข้อมูลที่สมัครไว้ผ่าน SME One ID ที่มีอยู่เพื่อเข้าใช้บริการทั่วไปบนเว็บไซต์ได้ทันที

4. คำรับรองของสมาชิก

สมาชิกให้คำรับรองการสมัครเป็นสมาชิก ดังนี้

4.1 สมาชิกรับรองว่าการให้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในการสมัครสมาชิกเป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวสมาชิกและเป็นจริงทุกประการ เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ สสว. จะแจ้งให้ทราบต่อไป สมาชิกยินยอมให้ สสว. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ทั้งนี่เพื่อให้เป็นไปตาม "พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550" ในกรณีที่ทาง สสว. พิจารณาแล้วว่ามีผู้ใช้งานปลอมแปลงเป็นผู้อื่นเพื่อลงทะเบียน ทางเราจะขอดำเนินการตัดสิทธิจากการเป็นสมาชิก โดยที่ไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ

4.2 สมาชิกจะใช้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ SME Coach จะรักษารหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อการใช้บริการในแพลตฟอร์มออนไลน์ SME Coach ไว้เป็นความลับ

4.3 สมาชิกจะไม่เปิดเผยหรือให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้รหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของสมาชิก เพื่อใช้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ SME Coach โดยสมาชิกตกลงรับผิดชอบต่อปัญหาใดๆ รวมทั้งการกระทำธุรกรรมทางการเงิน หากมีบุคคลใดล่วงรู้หรือใช้รหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของสมาชิก เพื่อใช้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ SME Coach ไม่ว่าสมาชิกจะให้หรือไม่ให้ความยินยอมก็ตาม

4.4 เนื้อหาที่สมาชิกจะส่ง แสดง หรือเปิดเผยผ่านการใช้บริการใดในแพลตฟอร์มออนไลน์ SME Coach ต้องไม่มีลักษณะดังนี้

4.4.1 ข้อความหยาบ เสียดสี ไม่สุภาพ หรือไม่เหมาะสมด้วยประการใดๆ

4.4.2 การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือส่อนัยทางเพศ หรือการให้ข้อมูล หรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง สร้างความเสื่อมเสีย หรือเสียหายต่อแพลตฟอร์มออนไลน์ SME Coach หรือสมาชิกอื่น และ/หรือบุคคลอื่นๆ ละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และ/หรือสิทธิของแพลตฟอร์มออนไลน์ SME Coach และ/หรือบุคคลใด

4.4.3 จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกรายอื่นหรือบุคคลอื่น

4.4.4 ขัดต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือกฎหมายอื่น

4.5 สมาชิกรับรองว่าข้อมูลที่ส่งไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์ SME Coach เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และโดยสมาชิกจะทำการปรับปรุงข้อมูล และจะรับผิดชอบ หากนำเอาข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นจริงมา upload ในแพลตฟอร์มออนไลน์ SME Coach โดยทาง สสว. ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับข้อมูลหรือข่าวสารหรือจดทะเบียนเพื่อให้เข้ามายังแพลตฟอร์มออนไลน์ได้

4.6 สมาชิกจะไม่นำเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์เป็นอันขาด

4.7 สมาชิกที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการใช้งานและบริการของแพลตฟอร์มออนไลน์ จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้นและตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ สสว.หากการฝ่าฝืนดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ สสว.

4.8 สมาชิกต้องใช้นามจริงหรือนามแฝงที่เหมาะสม สุภาพ ไม่หยาบคายหรือส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

4.8 สมาชิกต้องใช้นามจริงหรือนามแฝงที่เหมาะสม สุภาพ ไม่หยาบคายหรือส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

5. เงื่อนไขทั่วไป

สมาชิกให้คำรับรองการสมัครเป็นสมาชิก ดังนี้

5.1 การนำเสนอเนื้อหา ข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดแพลตฟอร์มออนไลน์ นี้เป็นเพียงการให้บริการสนับสนุนฯ รวบรวมข้อมูลผู้ให้บริการทางธุรกิจด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูล และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ สสว.ส่งเสริมและสนับสนุนเท่านั้น

5.2 ผู้ใดแอบอ้างหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างการสมัครสมาชิก ถือเป็นความผิดและต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

5.3 สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ตามที่แพลตฟอร์มออนไลน์มีให้บริการ ตลอดจนมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ สสว. จัดให้มีขึ้น

6. ข้อจำกัดความรับผิดของ สสว.

สสว. มีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวและถาวร บางส่วนหรือทั้งหมดในเวลาใดๆ ก็ได้ หากสมาชิกปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หรือระบบการให้บริการของ สสว. ขัดข้องชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ

6.1 สสว. ไม่ต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์แก่สมาชิกหรือบุคคลใดๆ ไม่ว่าในกรณีใดๆ

6.2 หาก สสว. ไม่สามารถให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด อันเนื่องจากระบบหรืออุปกรณ์ใดๆ ของสมาชิกชำรุดหรือขัดข้อง หรือระบบโทรศัพท์ หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคมขัดข้องหรือเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ สสว. ทั้งนี้ สสว. ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ

6.3 สสว. ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขเว็บไซต์หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ ในเวลาใด ๆ รวมทั้งขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของบุคคลใด หรือจากเลขที่อยู่อินเทอร์เน็ตใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

7. การโอนสิทธิ

สมาชิกไม่สามารถโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการใดๆในแพลตฟอร์มออนไลน์ SME Coach ให้แก่บุคคลที่สามหรือผู้มีส่วนได้เสีย เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สสว. โดย สสว. มีสิทธิโอนสิทธิและ/หรือ หน้าที่ใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการใดๆ ในแพลตฟอร์มออนไลน์ SME Coach ให้แก่บุคคลใดก็ได้

8. การสิ้นสุดการให้บริการ

การให้บริการนี้อาจสิ้นสุดลงในเวลาใดๆก็ได้ ดังนี้

8.1 สมาชิกแจ้งความประสงค์บอกเลิกสามารถยกเลิกด้วยสมาชิกเองได้

8.2 สมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบใดๆที่ สสว. กำหนด หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ และหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ หากการไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขใด ๆ สามารถแก้ไขได้ แต่สมาชิกไม่ทำการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ สสว. กำหนด สสว. มีสิทธิยกเลิกการให้บริการและยกเลิกสถานภาพการเป็นสมาชิกได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อน

8.3 หากมีการเปลี่ยนแปลงการกรรมสิทธิ์หรือสิทธิใดๆ ในแพลตฟอร์มออนไลน์ SME Coach ซึ่งทำให้ สสว.ไม่สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อีกต่อไป

เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น
เราจึงขอให้ท่านยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน นโยบายเว็บไซต์ และ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล