นโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรับผู้รับบริการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME Privacy Notice)

เพื่อให้การดําเนินงานของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การเข้าถึง การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงออกประกาศความเป็นส่วนตัว สําหรับผู้รับบริการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ สสว. (MSME Privacy Notice) ไว้ดังนี้

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (“สํานักงาน”) จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ประกอบการหรือที่ปรึกษา ได้แก่ ชื่อ นามสกุล รายได้ เลขบัตรประจําตัว ประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ตั้งกิจการ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ ตามที่ท่าน ได้ให้กับสํานักงานในการลงทะเบียนเป็นผู้รับบริการของ สสว. หรือระบบการขึ้นทะเบียน SMEs เพื่อให้ได้รับ การบริการ สิทธิประโยชน์ ข้อมูลข่าวสารและออกหนังสือรับรองจากสํานักงาน โดยสํานักงานจะเก็บข้อมูลส่วน บุคคลของท่านเอาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกของท่าน และสํานักงานอาจเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ของท่านตามภารกิจของสํานักงาน อาทิ หน่วยงานร่วม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นต้น โดยสํานักงานจะทําให้มั่นใจว่าบุคคลภายนอกที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเปิดเผยมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ

ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สํานักงานอาศัยฐานความจําเป็นเพื่อการ ปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของสํานักงาน ทั้งนี้ สํานักงานไม่มีความประสงค์ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน หากมีความจําเป็น สํานักงานจะดําเนินการขอความยินยอมจากท่านก่อนการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เว้นแต่เป็นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวได้โดยที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้และ/หรือเปิดเผย มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และประโยชน์ของท่าน และสิทธิของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ https://www.sme.go.th/th/page.php?modulekey=476 หรือสแกน QR Code ใต้ประกาศฉบับนี้ หากท่านต้องการใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามที่อยู่ใต้ประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

QR-CODE Privacy Policy

Privacy Policy

เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น
เราจึงขอให้ท่านยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน นโยบายเว็บไซต์ และ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล