ประวัติการทำงาน
ปิดหน้าต่าง

ประวัติอย่างย่อ (Resume/CV)

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา สถาบันการศึกษา วันที่จบการศึกษา เครื่องมือ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 30 ม.ค. 2552
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง 12 มิ.ย. 2554
ปริญญาโท เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 06 ก.พ. 2563

ประสบการณ์การทำงานประจำตั้งแต่จบปริญญาตรี

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/อื่นๆ ประเภทธุรกิจ ตำแหน่ง วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดการทำงาน เครื่องมือ
บริษัท พิชยกรานต์ บาร์ริชเตอร์ จำกัด ที่ปรึกษา ผู้จัดการฝ่ายงานบัญชี 03 ก.พ. 2540 - 31 มี.ค. 2547
บริษัท ยูนิไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ผู้จัดการฝ่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน 10 มี.ค. 2553 - 30 มิ.ย. 2558
บริษัท ไรช์เดอร์ พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด 01 ก.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
บริษัท แคนนาบิซ ครอป จำกัด บริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคสนาม 01 ก.ย. 2565 - 31 ต.ค. 2566
บริษัท สไปโร คาร์บอน จำกัด ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรผลิตพืช 02 ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา

ชื่อโครงการ ตำแหน่ง วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดการทำงาน เครื่องมือ
ไม่พบข้อมูล