ประวัติการทำงาน
ปิดหน้าต่าง

ประวัติอย่างย่อ (Resume/CV)

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา สถาบันการศึกษา วันที่จบการศึกษา เครื่องมือ
ปริญญาตรี วท.บ. เทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ 31 มี.ค. 2536
ปริญญาโท บธ.ม. การตลาด ม.ศรีปทุม 01 มี.ค. 2541
ปริญญาเอก กจ.ด. การจัดการธุรกิจ ม.ศรีปทุม 31 พ.ค. 2555

ประสบการณ์การทำงานประจำตั้งแต่จบปริญญาตรี

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/อื่นๆ ประเภทธุรกิจ ตำแหน่ง วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดการทำงาน เครื่องมือ
ม.ศรีปทุม สถานศึกษา ผช.ผอ.หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 01 ส.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2558
สมาคมนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม สมาคม นายกสมาคม 01 ม.ค. 2558 - ปัจจุบัน
ม.เวสเทิร์น สถานศึกษา ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 01 มี.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2565
ม.กรุงเทพธนบุรี สถานศึกษา หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการเงินและการบริหารหนี้ 01 พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา

ชื่อโครงการ ตำแหน่ง วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดการทำงาน เครื่องมือ
การให้คำปรึกษาแก่นวัตกรและผู้ประกอบการ Start-up อุปนายกสมาคมนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม 01 ม.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2560
การให้คำปรึกษาของสถาบันส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่ปรึกษา 01 มิ.ย. 2559 - 31 พ.ค. 2561
การให้คำปรึกษาแก่นวัตกรและผู้ประกอบการ Start-up นายกสมาคมนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม 01 ก.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2567
การให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ของ ISMED ที่ปรึกษา 01 มิ.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2564
SME Coach ปีที่1 โค้ช 01 มิ.ย. 2565 - 31 พ.ค. 2566